THÔNG BÁO THAY ĐỔI MODEL CM 164, CM 214 VÀ CM 314

Posted by admin 15/09/2014 0 Comment(s) Thông Tin Mới,

Vào ngày 20/9/2017, từ trụ sở của mình tại Italy Pentax đã có thông báo chính thức về việc thay đổi tên của 06 model trong dòng bơm ly tâm dân dụng bao gồm CM 160, CMT 160, CM 210, CMT 210, CM 310 và CMT 310 thành tên gọi mới theo thứ tự lần lượt như sau: CM 164, CMT 164, CM 214, CMT 214, CM 314, CMT 314.

Như vậy trong một thơi gian ngắn nữa chúng ta sẽ phải làm quen với 06 model mới này. Về cơ bản thì không có gì khác biệt nhiều lắm giữa model cũ và model mới. Chỉ có một khác biệt duy nhất giữ model cũ và model mới là kích thước đầu ra. Trong khi các model cũ CM(T) 160, CM(T)210, CM(T)310 có đầu vào (DNA) là 1''G thì các model mới CM(T) 164, CM(T)214 CM(T) 314 có đầu vào (DNA) là 1 1/4'' G.

Leave a Comment